SOPIMUSEHDOT

ALLA KUVATTUJA SOPIMUSEHTOJA SOVELLETAAN LOUHI NET OY:N PALVELUIHIN, JOLLEI TOISIN OLLA KIRJALLISESTI SOVITTU.

1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Louhi Net Oy:n (”Palveluntarjoaja”) toimittamiin palveluihin (”Palvelu”), jollei toisin olla kirjallisesti sovittu. Sopimuksen osapuolina ovat Louhi Net Oy ja Palveluntarjoajan tarjoamaa Palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (”Asiakas”). Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

2. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot astuvat voimaan 1.9.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat yleiset sopimusehdot.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle Asiakkaan tilaamat Palvelut ja Palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja tarpeen vaatiessa ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

Palvelu on toimitettu, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun olevan käytettävissä. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja ilmoitti Palvelun olevan käytettävissä. Mikäli sopimus puretaan tai Palvelu päätetään Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Asiakas velvollinen korvaamaan Palvelun toimituksesta aiheutuneet kulut sopimuksen tai Palvelun päättymisestä huolimatta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita Palveluiden toimittamisessa.

4. PALVELUN SISÄLTÖ

Palveluntarjoaja tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun sisältö on yksilöity sitä koskevassa sopimuksessa tai Palveluntarjoajan tilausvahvistuksessa sekä mahdollisessa palvelukuvauksessa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Mikäli Palvelun muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, vastaa Asiakas omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muutosten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista haitoista.

5. PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen Palvelun yhden (1) kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

Palvelussa katsotaan olevan virhe (”Virhe”), mikäli se olennaisesti poikkeaa Toimittajan palvelukuvauksessa määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa Palvelun käyttöä. Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas huomasi tai hänen olisi kohtuudella pitänyt huomata Virhe. Palveluntarjoaja korjaa mahdolliset Virheet niin pian kuin kohtuudella mahdollista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole velvollisuutta korjata Virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemästä tai kolmannella osapuolella teettämästä muutoksesta tai korjauksesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista tai Virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista asennus-, korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi, Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

6. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOITTEET

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta käyttäjätunnuksen tai salasanan vaihtamisesta on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eikä missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan tai salasanojaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöstä.

Asiakkaan on annettava Palveluntarjoajalle riittävät ja oikeat tiedot Palvelun toimittamista varten ja myötävaikutettava parhaalla mahdollisella tavalla Palvelun toimittamiseen.
Asiakas vastaa täysin Palvelun kautta toisille käyttäjille tai Palveluntarjoajalle toimitetusta materiaalista, Asiakkaan tai kolmansien Palveluun siirtämästä, keräämästä tai tallentamasta materiaalista sekä muuten Palvelua varten Palveluntarjoajalle luovutetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää materiaalia ja että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä, eikä ole hyvien tapojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo tai jonka Palveluntarjoaja epäilee rikkovan sopimusehtoja.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan. Palvelun avulla suoritettu tietoturva-aukkojen etsiminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin. Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan ainakin suoramarkkinointi sähköpostitse ilman markkinoinnin vastaanottajan suostumusta, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Mikäli asiakkaan Internet-liikenteen tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa hinnanmuutoksesta Asiakkaalle kolmekymmentä (30) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa tai hinnanmuutoksesta sovitaan tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon Asiakas pääsee Palvelun kautta. Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun materiaalin varmuuskopioinneista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tietoturvasta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www-sivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.

7. MAKSUT

Palvelut laskutetaan tilauksen yhteydessä tai sovitun laskutusjakson mukaisissa jaksoissa. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen kunkin laskutusjakson alkamista. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Asiakas maksaa Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja hintarakennetta. Palveluntarjoajan ajantasainen hinnasto sekä yleiset sopimusehdot ovat aina nähtävillä www.louhi.fi verkkosivuilla. Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palveluntarjoajan www-sivulla ja edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus kirjallisesti irtisanoa Palvelu.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelu, mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa Palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi maksuhuomautuksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksuhuomautusmaksu. Katkaistun Palvelun avaamisesta Palveluntarjoaja perii hinnaston mukaisen avausmaksun.

Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla niin kauan, kunnes Asiakas on maksanut verkkotunnusta koskevat laskunsa kokonaan. Mikäli Asiakas ei maksa verkkotunnusta koskevia laskuja kokonaan, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta uusia Asiakkaan verkkotunnuksia.

8. VOIMASSAOLO

Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa, ellei muuta ole erikseen sovittu. Jos Osapuoli ei halua jatkaa sopimusta, on sen kirjallisesti irtisanottava Palvelu vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Ellei Osapuoli irtisano sopimusta, jatkuu sopimus automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla.

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta tai sen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien, jos Asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai jos Asiakas on haettu konkurssiin tai selvitystilaan, määrätty velkasaneeraukseen tai velkajärjestelyyn tai on muutoin maksukyvytön. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi.

Mikäli Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus, voi Palveluntarjoaja vaihtoehtoisesti sulkea Palvelun. Mikäli Palveluntarjoaja sulkee Palvelun, on sillä oikeus myöhemmin purkaa sopimus saman tapahtuman perusteella.

9. JÄLLEENMYYNTI

Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä Palvelua edelleen ainoastaan, mikäli jälleenmyynnistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti tai mikäli kyseisen Palvelun palvelukuvauksessa on kerrottu Palvelun olevan tarkoitettu jälleenmyyntiin. Asiakas vastaa siitä, että kaikki Palvelua suoraan tai välillisesti käyttävät tahot noudattavat näitä yleisiä sopimusehtoja. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan jälleenmyynnille asettamia mahdollisia erityisehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Jälleenmyyjä myy Palveluja itsenäisenä elinkeinonharjoittajana omaan lukuunsa ja omissa nimissään, eikä se saa toimia Palveluntarjoajan nimissä tai tehdä Palveluntarjoajaa sitovia sopimuksia tai muita sitoumuksia tai velvoitteita.

10. MUUT EHDOT

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tähän sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut Palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon sekä niiden kopioihin, muutoksiin ja käännöksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai Palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Liite: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä: https://www.kotisivupalvelu.fi/yritys/sopimusehdot/henkilotietojen-kasittelysopimus/